Er bevinden zich geen producten in uw winkelwagen

Algemene Verkoop - en Leveringsvoorwaarden van:

  

ENVOZ BV 
Treubstraat 25
2288 EH RIJSWIJK
KvK 27330275

 

Artikel 1 Definities 
Onder Koper wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan de opdrachtgever, koper, tussenhandelaar en iedere afnemer, die aan ENVOZ bv en/of een van de aan haar gelieerde ondernemingen, verder te noemen Verkoper, een opdracht geeft en/of met deze een overeenkomst heeft gesloten.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid 
2.1. Deze Algemene Verkoop - en Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, diensten en overeenkomsten van Verkoper. 
2.2. Alle overeenkomsten, waarop deze Algemene Voorwaarden toepasselijk zijn, zijn onderworpen aan het Nederlandse recht. 

Artikel 3 Aanbiedingen 
3.1. Alle aanbiedingen van Verkoper zijn vrijblijvend.
3.2. Orders, overeenkomsten en afspraken zijn voor Verkoper eerst bindend, voor zover zij door hem schriftelijk zijn bevestigd. Leveringstijden zijn vrijblijvend, tenzij anders is overeengekomen. 

Artikel 4 Overeenkomst 
Een overeenkomst tussen partijen komt schriftelijk tot stand dan wel doordat verkoper met uitvoeringshandelingen is begonnen. 

Artikel 5 Prijzen 
5.1. Voor de door partijen gesloten overeenkomsten gelden de prijzen en de voorwaarden van de leveringsdatum, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
5.2. Prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 6 Betaling 
6.1. Alle betalingen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, zonder aftrek en verrekening, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. (Dit geldt alleen voor bedrijven.) 
6.2. Verkoper is te allen tijde gerechtigd contante betaling, vooruitbetaling dan wel zekerheid voor de betaling te vorderen. 
6.3. Indien Koper niet aan zijn verplichting tot betaling of zekerheidsstelling voldoet, is Verkoper zonder voorafgaande ingebrekestelling gerechtigd de uitvoering van zijn verplichtingen uit deze en alle verdere met Koper gesloten overeenkomsten op te schorten, onverminderd zijn overige bevoegdheden ingevolge de wet. 
6.4. Indien Koper zijn verplichtingen tot betaling niet nakomt, is hij vanaf de vervaldatum van de betreffende factuur een vertragingsrente, welke gelijk is aan de alsdan geldende wettelijke rente, verschuldigd, zonder dat hiertoe een ingebrekestelling is vereist. 
6.5. Alle kosten met betrekking tot de invordering van het door Koper verschuldigde en niet tijdig betaalde, zijn voor rekening van Koper. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van het verschuldigde bedrag, exclusief BTW, en zijn reeds verschuldigd en opeisbaar zodra de vordering ter incasso uit handen is gegeven. 
6.6. Verkoper is gerechtigd om voor Koper een maximum - kredietlimiet vast te stellen. Bij overschrijding van deze kredietlimiet zal Verkoper de uitvoering van zijn verplichtingen opschorten conform art. 6.3. 

Artikel 7 Levering 
7.1. Opgegeven levertijden zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 
7.2. Levering geschiedt op de door partijen overeengekomen plaats dan wel bij gebreke daarvan op een door Verkoper aan te wijzen plaats. 
7.3. De kosten van aflevering zijn voor Koper, tenzij anders overeengekomen. 
7.4. Het risico voor de te leveren goederen gaat op Koper over bij aflevering van de goederen op de plaats van aflevering. 
7.5. Afleveringen elders dan overeengekomen alsmede retourzendingen geschieden voor rekening en risico van Koper. 
7.6. Indien levering van de goederen door Koper wordt geweigerd, gaat onverminderd het bepaalde in artikel 9 het risico van de goederen over op Koper en kan Verkoper directe betaling vorderen. Verkoper zal de goederen bewaren voor rekening en risico van Koper tot nader order. 
7.7. Verkoper heeft het recht om bij in gebreke blijven van Koper zich te ontdoen van de goederen of daaraan een andere bestemming te geven. eventuele opbrengst wordt aan Koper gecrediteerd onder aftrek van alle voor diens rekening komende kosten, onverminderd het recht van Verkoper op volledige betaling van de overeengekomen prijs. 
7.8. Monsters, foto's en modellen blijven eigendom van Verkoper en mogen iet worden nagemaakt, gekopieerd of aan derden ter hand gesteld orden. 

Artikel 8 Reclame 
8.1. Reclame dient schriftelijk te geschieden, onder opgave van redenen. Reclame ter zake van tekortkomingen dient te geschieden binnen 8 dagen na levering. Indien reclame niet op bovengenoemde wijze heeft plaatsgevonden, geldt de levering als onvoorwaardelijk aanvaard. Indien vervoer in opdracht van Verkoper door derden geschiedt, dient Koper tijdig te reclameren conform de toepasselijke vervoerscondities, op straffe van verval van aanspraken op Verkoper. 
8.2. Gebruikelijke afwijkingen zijn geen reden voor reclame. 
8.3. In geval van reclame is Verkoper slechts gehouden tot aanvulling of vervanging van de niet of niet deugdelijk geleverde goederen. 
8.4. De door Verkoper verstrekte opgaven en informatie met betrekking tot de goederen zijn vrijblijvend en bevrijden Koper niet van zijn verplichtingen tot onderzoek van de goederen. 
8.5. Bij gebruik en verbruik van de geleverde goederen is Koper volledig aansprakelijk voor het nakomen van wettelijke en andere voorschriften van bevoegde instanties. 

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud 
9.1. Zolang Koper niet volledig aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Verkoper heeft voldaan, blijft Verkoper eigenaar van alle verkochte en/of geleverde goederen. 
9.2. Koper heeft niet het recht de goederen op enigerlei wijze te vervreemden, verpanden, of te bezwaren, zolang niet volledige betaling aan Verkoper heeft plaatsgevonden, behoudens en voor zover het de normale bedrijfsuitoefening betreft. Zulks op straffe van een boete ter hoogte van 50% van het factuurbedrag voor de geleverde goederen, met een minimum van 2.000 Euro.

9.3. Bij vermenging, verwerking, natrekking e.d. van de goederen met goederen van Koper of derden behoudt dan wel verkrijgt Verkoper de eigendom voor het deel in het geheel van de bestaande of ontstane goederen. 
9.4. Indien Koper zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, heeft Verkoper zonder dat een ingebrekestelling is vereist, het recht de hem in eigendom toebehorende goederen terug te nemen. Aan Verkoper en diens werknemers komt alsdan onherroepelijk het recht toe het terrein van Koper te betreden en zich het feitelijk bezit van de geleverde goederen te verschaffen. 
9.5. Vorderingen ter zake van verkoop van aan Verkoper geheel of gedeeltelijk toebehorende goederen alsmede rechten ter zake van een toekomstige uitkering vanwege een verzekeringsovereenkomst worden door Koper aan Verkoper verpand. 
9.6. Op verzoek van Verkoper verschaft Koper onmiddellijk alle informatie met betrekking tot de geheel of gedeeltelijk in eigendom aan Verkoper toebehorende goederen. 

Artikel 10 Aansprakelijkheid 
10.1. Verkoper is niet aansprakelijk anders dan in artikel 8.3. bedoeld voor aanspraken of schade vanwege het niet, niet tijdig of niet behoorlijk uitvoeren van een opdracht, behoudens en voor zover Koper kan aantonen dat er sprake is van opzet. 
10.2. Verkoper is in geen geval aansprakelijk voor bedrijfsschade en/of gevolgschade. 
10.3. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na kennis te hebben genomen van de schadeoorzaak de verkoper per aangetekend schrijven voor de schade aansprakelijk heeft gesteld. 
10.4. Verkoper is in geen geval aansprakelijk voor schade van de opdrachtgever of derden in de volgende gevallen: 
- indien Koper de veiligheidsvoorschriften, de gebruiksaanwijzing en de waarschuwingen die van overheidswege, door Verkoper en/of door een andere bevoegde instantie bij de goederen worden gegeven, niet nakomt en/of niet aan derden overhandigt;
- indien Koper het gebruik dat van de goederen kan worden gemaakt uitbreidt of toelaat of mogelijk maakt dat derden voor andere doeleinden dan aangegeven de goederen kunnen aanwenden. 

Artikel 11 Garantie 
11.1. Elke vorm van garantie van Verkoper vervalt indien de goederen worden gebruikt anders dan waartoe zij zijn bestemd of anders dan volgens voorschrift. 
11.2. Verkoper is nadat zij een aanspraak op garantie geldig heeft geoordeeld slechts gehouden tot aanvulling en vervanging van hetgeen gebrekkig werd geleverd. 
11.3. Verkoper is nimmer gehouden voor de toegeleverde artikelen een garantie af te geven, die meer of andere zaken omvat dan waarvoor hij van zijn toeleverancier garantie heeft verkregen. Verwezen wordt in deze naar de Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Beach House BV, gevestigd te Bunschoten Spakenburg, Einsteinweg 33. 
11.4. Bij de toegeleverde artikelen is een uitvoerige gebruiksaanwijzing ten behoeve van de consument gevoegd. Koper is gehouden deze gebruiksaanwijzing bij doorverkoop kenbaar te maken aan de consument. 

Artikel 12 Vrijwaring 
Koper is gehouden Verkoper te vrijwaren dan wel schadeloos te stellen, voor alle kosten en schade waarin Verkoper mocht vervallen doordat derden een vordering op Verkoper instellen ter zake van enig feit, waarvoor aansprakelijkheid jegens Koper in deze voorwaarden is uitgesloten.


Artikel 13 Derden beding 
Alle bedingen betreffende de uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van Verkoper voor aanspraken van derden zijn mede bedongen ten behoeve van degenen die in dienst zijn van Verkoper als van derden voor wier handelen dan wel nalaten Verkoper aansprakelijk kan zijn. 

Artikel 14 BeĆ«indiging 
14.1. Indien Koper met tijdige betaling of nakoming van andere verplichtingen jegens Verkoper in gebreke blijft, is Verkoper zonder ingebrekestelling bevoegd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd het recht van Verkoper op volledige vergoeding van geleden en te lijden schade en alle verdere rechten. 
14.2. De bevoegdheid tot ontbinding op grond van artikel 14.1. komt Verkoper ook toe, indien Koper voorlopige surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, conservatoir dan wel executoriaal beslag op goederen van Koper wordt gelegd dan wel een schuldsanering plaatsvindt. 
14.3. In geval van ontbinding op grond van artikel 14 is het door Verkoper aan Koper verstrekte krediet direct opeisbaar, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. 

Artikel 15 Overmacht 
15.1. In geval van overmacht is Verkoper bevoegd zijn leveringsverplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden, zonder tot enigerlei vergoeding van schade, kosten en interesten aan Koper gehouden te zijn. 
15.2. Onder overmacht aan de zijde van Verkoper wordt in ieder geval mede begrepen: 
a. schade ten gevolge van natuurrampen, stormschade en/of epidemieĆ«n; 
b. oorlog, oorlogsgevaar en/of elke andere vorm van gewapend conflict of dreiging hiervan waardoor de levering van de goederen wordt belemmerd; 
c. werkstakingen, gedwongen bedrijfssluiting, oproer en elke andere vorm van storing en/of belemmering door derden veroorzaakt; 
d. verlies of beschadiging van goederen bij transport; 
e. ziekte van een of meer bezwaarlijk te vervangen werknemers; 
f. wetgevende of administratieve maatregelen van overheidswege; 
g. maatregelen opgelegd door organisaties of contractuele vormen van samenwerking waarbij Verkoper is aangesloten of waarvan zij deel uitmaakt en die uitvoering van de overeenkomst met Koper belemmeren; 
h. gebrek en/of storing in de middelen van vervoer, productieapparatuur of energievoorzieningen; 
i. brand of andere ongevallen in het bedrijf van Verkoper; 
j. niet of niet tijdige levering aan Verkoper door leveranciers in Nederland en/of andere landen; 
k. stagnatie in Nederland en/of andere landen in aanvoer van goederen en/of energie.

15.3. Voert Verkoper ondanks de aanwezigheid van de in artikel 15.1. en 15.2. genoemde omstandigheden de levering en/of diensten uit, dan is deze gerechtigd alle te maken kosten aan Koper door te berekenen en van de overeenkomst af te wijken voor zover dit naar zijn oordeel noodzakelijk is. 

Artikel 16 Nietigheid 
Indien een van de bedingen van deze Algemene Voorwaarden nietig wordt geoordeeld, heeft dit geen gevolgen voor de geldigheid van de overige bedingen van deze Algemene Voorwaarden. 

Artikel 17 Geschillen 
Alle geschillen tussen partijen zullen worden berecht door een bevoegde Nederlandse Burgerlijke rechter. 

Artikel 18 Bekendmaking 
De Algemene Verkoop - en Leveringsvoorwaarden van ENVOZ bv zijn op 18 december 2009 gedeponeerd in de Nederlandse taal bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 27330275